•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române

(la data 13-Apr-2010 actul a fost aprobat de Ordinul 107/2010 ) CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #(1)Prezentul regulament stabileşte cadrul legal pentru autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate. (2)În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de […]

Read More »

LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996 Legea locuinţei

Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor are la bază următoarele principii: Accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un drept al fiecărui cetăţean. Realizarea locuinţelor constituie un obiectiv major, de interes naţional, pe termen lung, al administraţiei publice centrale şi locale. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Prezenta lege reglementează […]

Read More »

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Având în vedere, pe de o parte, necesitatea asigurării condiţiilor legislative şi instituţionale pentru asigurarea dezvoltării durabile, coerente şi integrate a teritoriului naţional şi, pe de altă parte, necesitatea continuării corelării domeniilor amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor cu principiile europene ale dezvoltării teritoriale şi urbane durabile asumate de România prin semnarea Cartei de la Leipzig […]

Read More »

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Parlamentul României adopta prezenta lege.Capitolul 1 Dispoziţii generaleArticolul 1Teritoriul României constituie spaţiul necesar procesului de dezvoltare durabila şi este parte a avutiei naţionale de care beneficiază toţi cetăţenii tarii.Articolul 2(1) Gestionarea spatiala a teritoriului tarii constituie o activitate obligatorie, continua şi de perspectiva, desfăşurată în interesul colectivităţilor care îl folosesc, în concordanta cu valorile şi aspiraţiile […]

Read More »

Ordinul 16 ANCPI

Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate În vigoare de la 04 februarie 2019 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 10 ianuarie 2019. Formă aplicabilă la 04 februarie 2019. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6), (62) […]

Read More »

Legea nr. 105/2019

privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 23 mai 2019 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, […]

Read More »

Inscriere in Cartea Funciara

SUBCAPITOLUL 2: 2.2. Tipurile de înscrieri în cartea funciară SECŢIUNEA 1: 2.2.1. Intabularea Art. 12 (1)Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară. (2)Pot fi intabulate în cartea funciară următoarele drepturi reale imobiliare: dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, drepturile reale de […]

Read More »

Inscrierea sau radierea unei constructii

Înscrierea în planul cadastral şi în cartea funciară a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară Art. 96 Documentaţia cadastrală de înscriere a unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară conţine: a)borderou; b)dovada achitării tarifului; c)cererea de recepţie şi înscriere; d)declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului […]

Read More »

Link-uri utile

Cadastru si intabulare http://www.ancpi.ro/ http://www.prefecturailfov.ro/ https://www.cngcft.ro/index.php/en/ http://www.cjilfov.ro/index.php?lang=ro http://www.mdrt.ro/ http://www.ilfov.insse.ro/ http://www.ocpib.ro/ https://www.ocpiilfov.ro/ http://www.ancpi.ro/getSurveyor/index.php

Read More »

Documente arhiva OCPI

Cererea de eliberare a copiilor după documentele aflate în arhiva oficiului/biroului teritorial şi/sau consultarea acestora (1)Oficiile/birourile teritoriale eliberează copii certificate ale documentelor emise de către acestea şi copii ce poartă menţiunea “conform cu exemplarul din arhivă” ale documentelor emise de alte instituţii/autorităţi publice ce se află în arhiva biroului teritorial. (2)Orice persoană, fără a justifica […]

Read More »