•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Cadastru

ettera

Cadastru Bucuresti Ilfov

* cadastru si intabulare apartamente, garsoniere, boxe din subsolul blocului, garaje auto, terenuri si constructii;

* intabulare constructii noi;

* dezlipiri terenuri;

* alipiri terenuri;

* dezlipiri constructii, apartamentari si subapartamentari case si apartamente;

*rectificari documentatii cadastrale;

*actualizari documentatii cadastrale;

*extrase de Carte Funciara pentru informare;

Modul de întocmire a documentațiilor de cadastru

– identificarea amplasamentului imobilului şi documentarea tehnică;

– execuţia lucrărilor de teren şi birou;

– întocmirea documentaţiilor.

Proprietarul răspunde pentru cunoaşterea, indicarea limitelor imobilului şi conservarea acestora, precum și pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deține cu privire la imobil.

Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentaţiei și corespondenţa acesteia cu realitatea din teren şi cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar. În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde pentru materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu documentaţia cadastrală.

Persoana autorizată este obligată să execute măsurătorile la teren. Toate paginile din documentație vor fi numerotate, iar documentele tehnice vor fi însușite de persoana autorizată prin ștampilă și semnătură.

În cazul imobilelor aflate la prima înregistrare pentru care nu se poate realiza identificarea amplasamentului şi limitele acestora în conformitate cu actele de proprietate, persoana autorizată nu întocmește documentația cadastrală.

Întocmirea documentaţiilor cadastrale pe
flux integrat de cadastru ,

– identificarea amplasamentului imobilului de către proprietar, indicarea limitelor acestuia persoanei autorizate şi documentarea tehnică;

– executarea măsurătorilor;

– întocmirea documentației cadastrale;

– înregistrarea cererii la oficiul/biroul teritorial;

– recepția documentației cadastrale;

– înscrierea în cartea funciară a dreptului real asupra imobilului.

Primă înregistrare unitate individuală

Pentru prima înscriere UI, formată din apartament şi dependinţe distincte (boxă, pivniţă, garaj sau alte anexe) aparținând aceluiași condominiu, se va întocmi o singură documentaţie cadastrală, respectiv un singur fişier .cpxml, iar în anexa cuprinzând releveul apartamentului se figurează și dependinţa aferentă.

La solicitarea proprietarului, în scopul valorificării prin acte juridice de dispoziţie sau de administrare, se pot întocmi două sau mai multe documentaţii cadastrale, câte una pentru fiecare unitate individuală formată din apartament, respectiv din dependinţe, cu fişierele .cpxml aferente.

La executarea documentaţiilor cadastrale, persoanele autorizate au obligaţia să informeze beneficiarul despre consecinţele ce decurg din înscrierea dependinţelor în cartea funciară, separat de cea a apartamentului. Documentația va fi completată cu acordul proprietarului, întocmit într-un număr de exemplare egal cu cel al documentaţiilor cadastrale.

Anterior înregistrarii unei unităţi individuale sau actualizării informaţiilor tehnice cu privire la o unitate individuală, persoana autorizată analizează situaţia juridică a terenului şi a construcţiei condominiu şi întocmeşte documentaţia cadastrală de prima înscriere sau de actualizare a informaţiilor tehnice cu privire la imobil, dacă se impune.

Reapartamentare

Reapartamentarea este operaţiunea de desprindere a unei unităţi individuale din părţile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părţile comune, aferente fiecărei unităţi individuale.

Încetarea destinaţiei de folosinţă comună se poate hotărî numai cu acordul tuturor coproprietarilor.

Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultă din încetarea destinației folosinței comune, se înscrie în mod corespunzător în cartea funciară pe baza documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop.

Cota din părțile comune aferente unei unități individuale nu poate fi egală cu zero.

Operațiune pe flux întrerupt reapartamentare

a) recepție documentație cadastrală de reapartamentare;

b) întocmire act de reapartamentare în formă autentică, ori emitere hotărâre judecătorească;

c) înscriere act de reapartamentare.

Rectificarea, modificarea și îndreptarea erorilor materiale

1) Rectificarea înscrierilor de carte funciară se poate face pe cale amiabilă sau pe cale judiciară.

2) Rectificarea poate fi dispusă de registrator, prin încheiere, la cererea persoanei interesate în rectificarea înscrierii. Prin persoană interesată se înţelege acea persoană care a avut sau are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciară, drept ce a fost lezat prin înscrierile anterioare.

3) Rectificarea se va face cu consimțământul titularului dreptului ce face obiectul înscrierii. Acest consimțământ poate fi exprimat printr-o declarație unilaterală sau printr-o convenție, care va fi autentificată de un notar public în funcţie în România.

4) În lipsa consimțământului prevăzut la paragraful (3), rectificarea se va efectua numai în baza hotărârii judecătorești definitive prin care s-a dispus această operațiune, care poate fi pronunțată în acțiunea de fond sau într-o acțiune în rectificare subsecventă.

5) Dacă acțiunea în rectificare nu a fost notată în cartea funciară, registratorul va dispune, la cerere, în baza hotărârii judecătorești prevăzute la
paragraful (4), numai rectificarea înscrierii operate în favoarea pârâtului împotriva căruia s-a admis acțiunea în rectificare, fiind menținute înscrierile operate în favoarea terților care nu au fost părți în cauză, chiar când drepturile ce fac obiectul acestor înscrieri ar nega sau ar limita exercițiul dreptului reclamantului. Aceste înscrieri vor putea fi rectificate la cerere, pe cale amiabilă sau judiciară.

6) Dacă acțiunea în rectificare a fost notată în cartea funciară, registratorul va dispune în baza hotărârii judecătoreşti definitive de admitere, din oficiu, şi împotriva acelora care au dobândit vreun drept tabular ulterior notării. Acest drept se va radia concomitent cu radierea dreptului autorului lor.

http://www.ancpi.ro/

Stadiu dosar

https://toposferic.ro/