Inscrierea sau radierea unei constructii


Înscrierea în planul cadastral şi în cartea funciară a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară

Art. 96

Documentaţia cadastrală de înscriere a unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară conţine:

a)borderou;

b)dovada achitării tarifului;

c)cererea de recepţie şi înscriere;

d)declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;

e)copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;

f)copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz;

g)copia extrasului de carte funciară pentru informare;

h)certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv;

i)certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit conform anexei nr. 1.52 la prezentul regulament;

j)inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;

k)calculul analitic al suprafeţei;

l)memoriul tehnic;

m)copia planului de amplasament şi delimitare a terenului înscris în cartea funciară pe care se edifică construcţia definitivă sau se extinde o construcţie veche;

n)planul de amplasament şi delimitare cu reprezentarea terenului şi a construcţiei;

Art. 97

La înscrierea construcţiilor persoana autorizată specifică numărul de niveluri, anul construirii, suprafaţa construită la sol şi suprafaţa construită desfăşurată. Aceste date vor fi menţionate în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, la pct. B «Date referitoare la construcţii», coloana «Menţiuni», iar în documentaţia în format digital în câmpurile specifice din secţiunea «date textuale ale construcţiei».

Art. 98
(1)Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în condiţiile art. 37 alin. (1) – (3) din Legea nr. 7/1996 republicată.

(2)În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscrierea se face în baza:

a)autorizaţiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază este situată construcţia;

b)documentaţiei cadastrale.

(3)Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate intabula în cartea funciară şi pe stadii de execuţie, în baza următoarelor documente:

a)certificatului de atestare a stadiului realizării construcţiei, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale;

b)procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei, semnat şi ştampilat de serviciul de specialitate din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale;c)documentaţiei cadastrale.
(1)Pentru construcţiile înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară fără acte doveditoare ale dreptului de proprietate, în situaţia în care se solicită ulterior intabularea dreptului dc proprietate, operaţiunea se efectuează pe flux integrat, cu întocmirea de către persoana fizică autorizată a unei documentaţii în format digital.

(2)Cererea de recepţie şi înscriere va fi însoţită de:

a)dovada achitării tarifului;

b)copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;

c)copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz;

d)copia extrasului de carte funciară pentru informare;

e)documentele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra construcţiilor;

Art. 100

Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a unei construcţii edificate pe mai multe terenuri ce au limite comune este condiţionată de efectuarea în prealabil a unei operaţiuni de alipire, din care să rezulte un singur imobil.

Art. 102

Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a unei construcţii cu caracter provizoriu, se face în baza documentaţiei cadastrale şi a certificatului de atestare prevăzut de art. 37 din Legea nr. 7/1996 republicată..

Radierea din planul cadastral şi din cartea funciară a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară.
Radierea din planul cadastral şi din cartea funciară a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară.

Art. 103

Operaţiunea de radiere a unei construcţii din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se poate efectua, la cererea proprietarului, fără documentaţie cadastrală, în baza actului administrativ specific, emis în condiţiile legale. Cererea se soluţionează pe flux integrat, iar inspectorul actualizează datele în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.