Persoanelor fizice şi juridice autorizate

Autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române(CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Prezentul regulament stabileşte cadrul legal pentru autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate.

(2)În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

  • a)persoană fizică – cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care aparţine Spaţiului Economic European, luat individual, în calitate de subiect de drept civil, fiind titularul unor drepturi şi obligaţii ce alcătuiesc conţinutul raportului juridic civil;.
  • b)persoană juridică – entitate care are sediul social în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, reprezentată de una sau mai multe persoane fizice, constituită cu respectarea cerinţelor legale de fond şi de formă, de sine stătătoare, ce are un patrimoniu distinct, în scopul desfăşurării unei activităţi specifice, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta;
  • c)lucrări de specialitate – lucrări în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei.

(3)Calitatea de persoană autorizată se obţine prin emiterea de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, identificată în continuare prin abrevierea ANCPI, sau de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, identificate în continuare prin abrevierea OCPI, a certificatului de autorizare, act ce dovedeşte competenţa tehnică şi însuşirea reglementărilor legale în vigoare a persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate.

(4)Lucrările de specialitate realizate de către persoanele autorizate potrivit prevederilor prezentului regulament, ştampilate de executant, nu pot fi utilizate decât dacă sunt recepţionate de ANCPI sau OCPI, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 2

(1)Realizarea lucrărilor de specialitate cuprinde executarea operaţiunilor de teren şi de birou, întocmirea documentelor tehnice care compun lucrarea, asumarea responsabilităţii corectitudinii datelor şi a documentelor grafice şi textuale prin semnătură şi ştampilă, precum şi prezentarea acestora la ANCPI sau OCPI, după caz, pentru recepţie.

(2)Verificarea lucrărilor constă în executarea operaţiunilor de verificare la teren şi la birou, conform Regulamentului de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei şi asumarea răspunderii cu privire la corectitudinea lucrării verificate.

Art. 3

(1)Autorizarea are ca scop asigurarea premiselor pentru desfăşurarea activităţilor de specialitate în condiţiile îndeplinirii cerinţelor tehnice şi calitative prevăzute în regulamentele, instrucţiunile şi normele tehnice elaborate de ANCPI.

2)Prin autorizare se atestă capacitatea tehnico-profesională a persoanelor fizice sau juridice să execute lucrări de specialitate recunoscute oficial şi destinate a fi preluate în baza de date cadastrale şi în fondul naţional de geodezie şi cartografie.D

(3)Atestarea capacităţii tehnico-profesionale se realizează prin verificarea nivelului de pregătire profesională şi a posibilităţilor tehnice de executare a lucrărilor de specialitate ale persoanelor fizice şi juridice care solicită autorizarea..

(4)Ori de câte ori se înscrie identitatea unei persoane fizice în lucrările de specialitate, numele se înscrie cu toate literele mari, iar prenumele numai cu prima literă mare, precum şi iniţiala tatălui cu literă mare.

CAPITOLUL II: Autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice

Art. 4

(1)Autorizarea persoanelor fizice se solicită şi se acordă pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E.

(2)Persoanele fizice autorizate în categoria A pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:

a)cele prevăzute la alin. (3) şi (4);

b)proiectarea şi realizarea reţelelor de sprijin pentru lucrările de specialitate;

c)proiectarea şi realizarea lucrărilor de cadastru general;Dd)realizarea şi actualizarea hărţilor.

(3)Persoanele fizice autorizate în categoria B pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:

a)cele prevăzute la alin. (4);

b)întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor şi proiectelor din domeniul construcţiilor, al urbanismului, al amenajării teritoriului, delimitarea unităţilor-administrativ teritoriale;

c)executarea măsurătorilor necesare realizării sau actualizării sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate;

d)întocmirea documentaţiilor topografice privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii;

e)executarea măsurătorilor şi a lucrărilor tehnice necesare întocmirii documentaţiilor privind exproprierea pentru utilitate publică;

f)proiectarea şi realizarea reţelelor de îndesire pentru lucrări de specialitate;

g)trasarea şi materializarea pe teren a limitelor imobilelor şi a construcţiilor.

(4)Persoanele fizice autorizate în categoria C pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:

a)întocmirea planurilor de amplasament şi delimitare.

b)întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes local;

c)întocmirea planurilor parcelaocmirea documentaţiilor de scoatere sau reintroducere din circuitul agricol a terenurilor;

e)executarea lucrărilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevăzuţi de legile fondului funciar.

(5)Persoanele fizice autorizate în categoria D pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:

a)executarea şi verificarea, în cadrul procesului de control intern al calităţii, a lucrărilor din categoria A;

b)proiectarea, executarea şi completarea reţelelor geodezice de referinţă;

c)proiectarea şi realizarea lucrărilor de fotogrammetrie.

(6)Persoanele fizice autorizate în categoria E pot executa lucrări de specialitate numai la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale la care sunt angajate. Lucrările pe care le pot executa sunt: planuri parcelare, planuri de situaţie pentru studii de prefezabilitate şi/sau fezabilitate şi pentru reţele edilitare locale.

(7)ANCPI/OCPI, după caz, organizează gratuit, la cerere, programe de pregătire profesională cu angajaţii unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea autorizării în categoria E.

(8)Oricare dintre persoanele autorizate în categoriile A-D poate fi angajată în structura funcţională a serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură al unităţii administrativ-teritoriale pentru executarea lucrărilor prevăzute la alin. (6), precum şi pentru cele necesare procedurii succesorale. Lucrările de specialitate executate de către aceste persoane se fac numai în numele şi pe seama autorităţii executive.D

(9)Niciuna dintre persoanele prevăzute la alin. (6) şi (8) nu poate executa nicio lucrare de specialitate în nume propriu.

Art. 5

Pot solicita autorizarea persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de studii şi de vechime stabilite pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6

În vederea obţinerii autorizării, persoana fizică, cetăţean român, prezintă un dosar de autorizare la ANCPI sau OCPI, după caz, care cuprinde următoarele documente:

a)cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2;

b)curriculum vitae, conform anexei nr. 3;

c)listă a lucrărilor de specialitate realizate şi a celor la care a participat, specificând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de execuţie, suprafaţa aproximativă a lucrării, tipul lucrării;

e)documente de atestare a experienţei profesionale, cum ar fi: carnet de muncă actualizat, vizat pentru conformitate, adeverinţe, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu categoriile de autorizare prevăzute la art. 4;

f)certificat de cazier judiciar, în copie;

g)certificat de cazier fiscal, în copie;

h)chitanţă pentru plata taxei de autorizare, în copie;

Art. 7

(1)În vederea recunoaşterii autorizării, cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unui stat care aparţine Spaţiului Economic European depun la ANCPI un dosar cu următoarele documente:

a)cerere pentru recunoaşterea autorizării;

b)copie de pe cartea de identitate sau de pe paşaport, valabile;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

c)curriculum vitae, conform anexei nr. 3;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

d)copii ale diplomelor, ale certificatelor sau ale titlurilor care atestă pregătirea profesională în domeniul de specialitate, recunoscute în condiţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, însoţite de documentul privind curicula şcolară şi stagiile efectuate în timpul formării profesionale;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

e)documente de atestare a experienţei profesionale, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu categoriile de autorizare prevăzute la art. 5;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

f)certificat de cazier judiciar sau alt document echivalent, în copie, emis conform prevederilor legale ale statului membru ale Uniunii Europene sau al unui stat care aparţine Spaţiului Economic European;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

g)chitanţă pentru plata taxei de autorizare, în copie;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

h)certificat de cazier fiscal, în copie;

i)listă cu lucrările de specialitate realizate şi a celor la care a participat, cuprinzând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de execuţie, suprafaţa aproximativă a lucrării, tipul lucrării.

(2)Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie însoţite de o traducere în limba română, efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, sau de o traducere oficială echivalentă.

(3)Cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene ori ai unui stat care aparţine Spaţiului Economic European trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii solicitate cetăţenilor români în vederea autorizării.

Art. 8

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Persoanele fizice care aparţin unui stat membru al Uniunii Europene sau unui stat component al Spaţiului Economic European pot solicita recunoaşterea documentului prin care se autorizează executarea de lucrări de specialitate, sub rezerva efectuării unui stagiu de pregătire cu durata între o lună şi 6 luni; în perioada stagiului persoana fizică are obligaţia să realizeze, în colaborare cu persoane fizice sau juridice autorizate să desfăşoare lucrări de specialitate pe teritoriul României, cel puţin o lucrare de tipul şi complexitatea celor pentru care solicită recunoaşterea autorizării.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)La sfârşitul perioadei de stagiu solicitantul depune lucrarea de specialitate executată pe teritoriul României la ANCPI, recepţionată, în prealabil, de către OCPI sau ANCPI, după caz.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #(

3)Se exceptează de la prevederile alin. (1) solicitanţii care demonstrează prin documente că au realizat pe teritoriul României, direct sau în colaborare cu persoane fizice ori juridice autorizate, cel puţin o lucrare din categoria de lucrări de specialitate pentru care solicită autorizarea.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(4)Comisia de autorizare din cadrul ANCPI analizează dosarul depus şi lucrarea de specialitate întocmită în perioada stagiului şi dispune echivalarea documentului de autorizare.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(5)În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile minime pentru încadrarea într-o categorie de autorizare, conform prevederilor prezentului regulament, comisia de autorizare dispune, motivat, respingerea echivalării autorizării. Solicitantul este informat în scris asupra motivului respingerii.

Art. 9

(1)Sunt autorizate la cerere, fără examinare, cu plata taxei legale pentru categoria D, persoanele fizice române care au studii universitare de licenţă în specialităţile geodezie, topografie sau cadastru şi care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)au titlul de doctor în domeniul ştiinţelor inginereşti în oricare dintre specialităţile: geodezie, cartografie, cadastru, topografie, fotogrammetrie sau teledetecţie;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)au atestat de cercetător ştiinţific principal, gradul 1, consilier categoria A, clasa I, gradul 1, expert categoria A, clasa 1, gradul 1, inginer gradul 1, inginer proiectant gradul IA, cartograf gradul 1, cu o vechime în domeniile de specialitate de minimum 10 ani.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Pentru autorizare, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să depună un dosar conform prevederilor art. 6.

Art. 10

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Dosarele de autorizare pentru categoriile A şi D se depun la sediul ANCPI, iar pentru categoriile B, C şi E, la sediul OCPI.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Evidenţa dosarelor de autorizare se ţine într-un registru special destinat acestui scop.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(3)Dosarele de autorizare, indiferent de decizia comisiei de autorizare, de admitere sau de respingere a solicitării, rămân în arhiva ANCPI, respectiv a OCPI.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(4)Secretarul comisiei de autorizare răspunde de registrul de evidenţă a dosarelor de autorizare, precum şi de integralitatea şi arhivarea acestora.

Art. 11

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Activitatea de autorizare a persoanelor fizice este organizată şi coordonată de ANCPI pentru toate categoriile de lucrări de specialitate.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Autorizarea persoanelor fizice care solicită categoria B, C şi E este organizată numai de OCPI din judeţul în care solicitantul îşi are domiciliul fiscal.

Art. 12

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Autorizarea persoanelor fizice pentru categoriile de lucrări A şi D se face de către ANCPI prin comisia de autorizare.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Prin ordin al directorului general al ANCPI se numesc comisia de autorizare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatele examenului de autorizare.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(3)Comisia de autorizare este constituită la nivelul ANCPI din specialişti în domeniul cadastrului, al geodeziei sau al cartografiei şi este formată din preşedinte, 6 membri, dintre care unul va fi desemnat supleantul preşedintelui, şi 3 membri supleanţi.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(4)În cazul imposibilităţii participării la şedinţele comisiei de autorizare a unui membru titular, preşedintele comisiei convoacă unul dintre membrii supleanţi.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(5)Membrul supleant participă cu drepturi depline la lucrările comisiei de autorizare, în absenţa membrului titular pe care îl înlocuieşte.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(6)Comisia de autorizare se întruneşte legal în prezenţa a 5 membri.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(7)Secretariatul comisiei de autorizare este asigurat de o persoană din structura funcţională a ANCPI, numită de directorul general al ANCPI.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(8)În vederea constituirii comisiei de autorizare, Direcţia de cadastru stabileşte o listă cu cel puţin 9 specialişti în domeniile de specialitate, care se bucură de prestigiu profesional şi de autoritate morală.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(9)Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie, când este cazul, în urma susţinerii examenului de autorizare, din 3 specialişti în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei şi al cartografiei, alţii decât cei din comisia de autorizare.

Art. 13

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Autorizarea în categoriile de lucrări B, C şi E se face de către comisia de autorizare, organizată la nivelul OCPI. Componenţa comisiei este stabilită prin ordin al directorului general al ANCPI, la propunerea directorului OCPI, cu avizul consultativ al Direcţiei de cadastru.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Comisia de autorizare a OCPI este compusă din preşedinte, 4 membri, dintre care unul va fi desemnat supleantul preşedintelui şi 2 membri supleanţi.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(3)Prevederile art. 12 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(4)Comisia de autorizare se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin 3 membri.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(5)În vederea constituirii comisiei de autorizare la nivelul OCPI, Serviciul de cadastru stabileşte o listă cu cel puţin 4 specialişti în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei şi al cartografiei care se bucură de prestigiu profesional şi de autoritate morală. Din comisia de autorizare fac parte, obligatoriu, inginerul-şef, registratorul-şef şi o persoană fizică autorizată, care se bucură de prestigiu moral şi profesional, cu domiciliul fiscal în judeţul respectiv.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(6)Secretariatul comisiei de autorizare este asigurat de o persoană din structura funcţională a OCPI, numită de directorul OCPI.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(7)Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin decizie a directorului OCPI, când este cazul, în urma susţinerii examenului de autorizare; comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din 3 specialişti în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei şi al cartografiei, alţii decât cei din comisia de autorizare.

Art. 14

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Mandatul fiecărei comisii de autorizare este de 2 ani.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)O persoană nu poate fi membră în acelaşi mandat în mai mult de două comisii de autorizare.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(3)Componenţa comisiei de autorizare se poate modifica, prin ordin al directorului general al ANCPI, cu respectarea prevederilor art. 12 şi 13, în cazuri bine justificate.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(4)În exercitarea atribuţiilor sale comisia de autorizare adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi; în caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.

Art. 15

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Componenţa dosarelor de autorizare este verificată de secretarul comisiei de autorizare, care întocmeşte listele cu solicitările primite, comunică solicitanţilor data de examinare stabilită de preşedinte şi convoacă membrii comisiei, prin dispoziţie a preşedintelui comisiei de autorizare.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Secretarul prezintă comisiei de autorizare dosarele persoanelor fizice sau juridice solicitante.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(3)Membrii comisiei de autorizare sunt convocaţi prin dispoziţie a preşedintelui ori de câte ori este nevoie, astfel încât dosarele de autorizare să fie soluţionate în mod operativ.

Art. 16

(1)Înainte de programarea candidaţilor la proba practică/scrisă, comisia de autorizare analizează dosarele prezentate şi decide:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)admiterea dosarului;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)solicitarea depunerii şi a altor documente;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

c)respingerea dosarului.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Şedinţele comisiei de autorizare se consemnează în procese-verbale ale şedinţelor.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #(3)În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dosarul poate fi completat o singură dată, în termen de 30 de zile de la primirea adresei prin care se solicită completarea.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #(4)În cazul necompletării la termen sau al completării necorespunzătoare, dosarul se respinge.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(5)În cazul respingerii dosarului de autorizare sau al nepromovării examenului de autorizare, taxa nu se restituie.

Art. 17

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Examenul de autorizare constă în două probe: o probă scrisă şi o probă practică/interviu, în funcţie de categoria de autorizare solicitată.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Promovarea examenului se va face cu nota minimă 7, rezultată din media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe, nota minimă de promovare a fiecărei probe fiind 5.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(3)Examinarea candidaţilor care solicită autorizarea pentru categoriile de lucrări Aşi D constă în susţinerea de către aceştia a unei probe scrise şi a unui interviu.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(4)Tematica pentru proba scrisă şi pentru interviu se elaborează de Direcţia de cadastru şi este afişată pe pagina de internet a ANCPI ori poate fi pusă la dispoziţia solicitanţilor la depunerea dosarului sau la cerere.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(5)În cadrul interviului candidatul pregăteşte, la alegere, în vederea prezentării, pe lângă tematica precizată la alin. (4), o lucrare de specialitate la care a participat personal, astfel încât să cuprindă aspecte din categoriile de autorizare solicitate.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(6)Interviul se susţine după promovarea probei scrise.

Art. 18

(1)Examinarea candidaţilor care solicită autorizarea pentru categoriile de lucrări B, C sau E constă în:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)probă practică: măsurători la teren şi prelucrarea datelor;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)probă scrisă, conform tematicii stabilite de ANCPI.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Tematica se elaborează de ANCPI şi este adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişarea pe pagina de internet şi la sediul oficiului teritorial cu cel puţin 10 zile înainte de data examinării. Durata probei practice este de maximum două ore, pe parcursul unei singure zile.

Art. 19

(1)Deciziile comisiei de autorizare se întocmesc conform anexei nr. 4.

(2)Deciziile luate în urma examinării se afişează pe pagina de internet a ANCPI sau a OCPI şi la sediul acestora, după caz, în maximum 3 zile lucrătoare de la data celei de-a doua probe a examenului.

Art. 20

Deciziile comisiei de autorizare pot fi contestate în scris, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

Art. 21

(2)Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor se comunică în scris contestatarului.

(1)Contestaţiile se analizează în termen de 10 zile calendaristice de la înregistrarea lor de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 22

(1)În urma promovării examenului de autorizare, persoana fizică primeşte de la ANCPI sau, după caz, de la OCPI un certificat de autorizare, conform anexei nr. 5.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)În termen de 30 de zile de la emiterea certificatului de autorizare, persoanele fizice îşi procură ştampilă de autorizare, conform anexei nr. 6, pentru categoria de lucrări de specialitate pentru care a obţinut autorizarea şi înaintează la ANCPI, respectiv la OCPI, formatul acesteia împreună cu specimenul de semnătură.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(3)Orice persoană fizică autorizată poate solicita examinarea pentru o altă categorie, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de regulament.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(4)Certificatul de autorizare se emite într-un exemplar, iar înainte de detaşarea cotorului se scanează şi se arhivează în format electronic la OCPI/ANCPI, după caz.

Art. 23

(1)Persoanele fizice autorizate au următoarele drepturi:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)să desfăşoare activităţi în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei şi al cartografiei;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)să acorde asistenţă tehnică în cadrul categoriilor de lucrări în care au primit autorizarea;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

c)să perceapă onorarii pentru activităţile de specialitate desfăşurate;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

d)să îşi susţină la recepţie lucrările de specialitate executate;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

e)să depună şi să ridice în numele beneficiarului lucrării de specialitate documentaţiile înregistrate la OCPI/ANCPI, în vederea avizării/recepţiei;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

f)să participe la licitaţii;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

g)să deţină şi să folosească ştampila;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

h)să se constituie în asociaţii profesionale, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

i)să solicite şi să primească date şi informaţii din arhiva OCPI/ANCPI, necesare executării lucrărilor de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

j)să acorde asistenţă tehnică, consultanţă şi să verifice lucrările realizate de persoane autorizate pentru categoriile A, B sau C, în cazul persoanelor fizice autorizate în categoria D;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

k)să ceară în numele beneficiarului lucrării de specialitate efectuarea oricărui serviciu de către ANCPI/OCPI, dacă este împuternicit de acesta;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

l)să refuze motivat realizarea unor lucrări de specialitate, ca urmare a solicitării în scris a beneficiarului. Refuzul se formulează în scris, se înregistrează în registrul de evidenţă a lucrărilor realizate/refuzate şi se transmite solicitantului.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Persoanele fizice autorizate în categoria E nu beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. c), f), k) şi l).

Art. 24

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)să respecte standardele, metodologiile, normele, regulamentele şi instrucţiunile elaborate de ANCPI, precum şi celelalte dispoziţii legale în vigoare;

(1)Persoanele fizice autorizate au următoarele obligaţii:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)să încheie convenţie cu beneficiarul pentru executarea lucrărilor de specialitate, conform prevederilor legale în vigoare;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

c)să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de specialitate realizate/refuzate şi un registru de evidenţă a lucrărilor verificate, după caz, conform anexei nr. 7;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

d)să anunţe în scris, în termen de 15 zile, ANCPI/OCPI despre orice modificare a domiciliului fiscal şi a datelor de contact înscrise în evidenţele acestora;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

e)să pună la dispoziţia persoanelor împuternicite de ANCPI sau OCPI datele necesare pentru verificarea activităţii la categoriile de lucrări în care au fost autorizate, precum şi registrele de evidenţă a lucrărilor realizate/verificate;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

f)să realizeze numai lucrări de specialitate din domeniile în care sunt autorizate;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #g)să nu pretindă sau să nu încaseze alte onorarii decât cele stabilite potrivit legii şi regulamentelor ANCPI;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

h)să păstreze minimum 3 ani lucrările de specialitate avizate/recepţionate de către OCPI/ANCPI, pe care să fie menţionate numărul de înregistrare la OCPI/ANCPI şi numărul de ordine din registrul propriu de evidenţă a lucrărilor şi adresele de motivare pentru lucrările refuzate;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

i)să se prezinte, în urma convocării, la sediul ANCPI/OCPI, la data şi ora stabilite. Persoana convocată, aflată în imposibilitate de a se prezenta, comunică OCPI în scris, în timp util, motivul neprezentării, astfel ca întâlnirea să poată fi re programată;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

j)să refacă lucrările de specialitate executate, la solicitarea ANCPI/OCPI, în termenul stabilit;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

k)să execute lucrări de specialitate cu aviz de execuţie şi pe bază de documente şi date provenite din surse autorizate;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

l)să nu aducă atingere probităţii şi prestigiului profesional;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

m)să nu refuze repetat şi nejustificat executarea de lucrări de specialitate şi să nu condiţioneze încheierea convenţiilor pentru executarea lucrărilor de specialitate de stipularea unor clauze inechitabile;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

n)să deţină certificat metrologic valabil pentru aparatura de măsurat utilizată, licenţe pentru sistemul de programe pentru computere şi procedurile de aplicare a lor furnizate odată cu computerul sau separat;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #o)să folosească ştampila numai pentru lucrările de specialitate executate în nume propriu.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #(2)Persoanele fizice autorizate în categoria E nu au obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), g), m) şi o).

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(3)Persoanele fizice autorizate nu pot executa lucrări de specialitate pe seama şi în numele persoanei juridice neautorizate, cu excepţia persoanelor fizice autorizate în categoria E, care pot executa lucrări de specialitate pentru unitatea administrativ-teritorială angajatoare – primăria/consiliul local -, unde sunt angajate.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(4)Persoanele fizice autorizate angajate în cadrul persoanelor juridice autorizate completează în registrul de evidenţă a lucrărilor realizate/refuzate şi în registrul de evidenţă a lucrărilor verificate atât lucrările de specialitate executate în nume propriu, cât şi lucrările executate în numele persoanei juridice.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(5)Persoanele fizice autorizate sunt supuse controlului de către ANCPI/OCPI o dată la 3 ani sau ori de câte ori este nevoie.

CAPITOLUL III: Autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor juridice

Art. 25

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Activitatea de realizare şi de verificare a lucrărilor din domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei poate fi realizată de persoane juridice care au în statutul şi în contractul de societate ca obiect de activitate principal “Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică” legate de aceste domenii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională.

Art. 26

(1)Autorizarea persoanelor juridice se solicită şi se acordă în conformitate cu prevederile anexei nr. 8, astfel:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)clasa a III – a – pentru categoriile de lucrări B, C;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)clasa a II – a – pentru categoria de lucrări A;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

c)clasa I – pentru categoria de lucrări D;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

d)clasa S, clasă specială.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Se pot autoriza în clasă specială şi persoane juridice care nu îndeplinesc condiţiile art. 27, pentru a executa lucrări de cadastru, de geodezie şi de cartografie în interesul propriu al instituţiei publice/persoanei juridice cu capital majoritar sau parţial de stat şi cu angajaţi proprii. Prin interes propriu se înţelege realizarea lucrărilor de cadastru, de geodezie, de cartografie în folosul angajatorului.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(3)Lucrările executate de persoanele juridice autorizate în clasa S sunt ştampilate numai de către acestea, cu menţionarea persoanei fizice autorizate care a executat lucrarea de specialitate.

Art. 27

(1)Persoanele juridice care solicită ANCPI autorizarea au obligaţia să dovedească prin documente justificative:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)numărul persoanelor fizice autorizate în calitate de asociat, administrator sau angajat pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţie de clasa solicitată;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)deţinerea mijloacelor necesare realizării şi verificării lucrărilor de specialitate: dotarea tehnică adecvată, logistica corespunzătoare, asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a lucrărilor de teren şi de birou;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

c)deţinerea unui sediu social sau a unui loc unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Documentele sunt însoţite de un raport de verificare, întocmit şi semnat de inginerul-şef al OCPI din judeţul în care persoana juridică îşi are sediul social.

Art. 28

(1)În vederea obţinerii autorizării, persoana juridică înfiinţată în România depune la ANCPI un dosar de autorizare, care conţine:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)cererea-tip prin care solicită autorizarea, conform anexei nr. 2;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)raportul de verificare, prevăzut la art. 27 alin. (2);

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

c)documentele prevăzute în anexa nr. 9;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

d)chestionarul de evaluare, conform anexei nr. 10;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

e)chitanţa pentru plata taxei de autorizare;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

f)lista persoanelor fizice autorizate, angajate, pe baza cărora se autorizează firma;

g)certificat de cazier fiscal.

(2)Dosarul are paginile numerotate, iar documentele se prezintă în ordinea menţionată la alin. (1).

Art. 29

(1)În vederea recunoaşterii autorizării, persoanele juridice înfiinţate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European depun la ANCPI un dosar de autorizare cu următoarele documente:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)cererea prin care solicită recunoaşterea autorizării;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)declaraţia privind sediul social şi sediul secundar;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

c)certificatul sau orice document justificativ, în copie, care să probeze că persoana juridică este înregistrată în statul care aparţine Uniunii Europene sau într-un stat care aparţine Spaţiului Economic European, emis de autoritatea competentă a statului de origine;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

d)portofoliul cu lucrări de specialitate executate;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

e)cazierul fiscal sau alt document echivalent, emis conform prevederilor legale ale statului membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

f)chitanţa pentru plata taxei de autorizare.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Documentele solicitate la alin. (1) trebuie să fie însoţite de o traducere efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei sau de o traducere oficială echivalentă.

Art. 30

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Persoanele juridice înfiinţate într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat care aparţine Spaţiului Economic European pot solicita recunoaşterea documentului prin care se autorizează realizarea lucrărilor de specialitate.

(2)Persoanele juridice precizate la alin. (1) au obligaţia să dovedească prin documente justificative:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)numărul persoanelor fizice autorizate să execute lucrări de specialitate în România, în calitate de asociat, administrator sau angajat pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)deţinerea mijloacelor necesare realizării şi verificării lucrărilor: dotarea tehnică adecvată, logistica corespunzătoare, asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a lucrărilor de teren şi de birou;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

c)deţinerea unui sediu secundar de desfăşurare a activităţii în România.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(3)În vederea recunoaşterii autorizării, persoanele juridice înfiinţate într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat care aparţine Spaţiului Economic European trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii solicitate persoanelor juridice române în vederea autorizării.

Art. 31

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #(1)Autorizarea se realizează, la solicitarea persoanelor juridice, de către comisia de autorizare constituită la nivelul ANCPI.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #(2)Dosarele de autorizare pentru persoane juridice se înregistrează la ANCPI într-un registru special destinat acestui scop şi se arhivează prin grija secretarului comisiei de autorizare.

Art. 32

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #(1)Comisia de autorizare analizează dosarul, evaluează condiţiile tehnice, de personal şi financiare îndeplinite de persoana juridică respectivă şi decide admiterea/respingerea autorizării într-o clasă corespunzătoare.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Prevederile art. 12 alin. (3)-(8) şi ale art. 14 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 33

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Certificatul de autorizare a persoanelor juridice este semnat de preşedintele comisiei de autorizare şi de directorul general al ANCPI.

(2)Modelul certificatului de autorizare este prezentat în anexa nr. 11.

Art. 34

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Certificatul de autorizare a persoanelor juridice este valabil pe o perioadă de 5 ani, urmând a fi reînnoit în aceleaşi condiţii ca la autorizare.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Orice persoană juridică autorizată poate solicita oricând examinarea pentru o altă clasă.

Art. 35

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

ANCPI controlează activitatea persoanelor juridice autorizate în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor de specialitate executate, aparatură, sistemul de programe pentru computere şi procedurile de aplicare a lor furnizate odată cu computerul sau ulterior, personalul angajat autorizat.

Art. 36

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Persoanele juridice sunt supuse controlului de către persoanele împuternicite de ANCPI la un interval de 2 ani sau ori de câte ori este nevoie, conform programului de control propus de directorul Direcţiei de cadastru şi aprobat de directorul general al ANCPI. Programul de control se aduce la cunoştinţa persoanelor juridice autorizate în termen de 7 zile de la aprobare.

Art. 37

(1)Persoanele juridice autorizate au următoarele drepturi:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)să participe la licitaţii conform prevederilor legale;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #b)să încheie convenţii de colaborare;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

c)să acorde consultanţă tehnică de specialitate pentru clasa de lucrări în care sunt autorizate;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #d)să execute lucrări de specialitate şi măsurători pentru clasa de lucrări în care sunt autorizate;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #e)să deţină şi să folosească ştampila.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Persoanele juridice autorizate în clasa S nu au dreptul să participe la licitaţii în nume propriu, având ca obiect realizarea lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei.

Art. 38

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Persoanele juridice autorizate au următoarele obligaţii:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)să respecte toate actele şi dispoziţiile legale, regulamentele, metodologiile, normele şi instrucţiunile tehnice, elaborate de ANCPI;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)să asigure perfecţionarea profesională a personalului de specialitate;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

c)să prezinte la ANCPI, respectiv la OCPI, specimenul de ştampilă, conform anexei nr. 6, în termen de 30 de zile de la primirea certificatului de autorizare;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

d)să notifice în scris la ANCPI, în termen de 15 zile de la apariţie, modificarea condiţiilor care au determinat autorizarea: modificarea statutului de funcţionare, modificarea sediului social/secundar, modificarea structurii asociaţilor, a administratorilor sau a persoanelor fizice autorizate, a angajaţilor permanenţi în baza cărora a fost autorizată persoana juridică, sancţiunile comerciale primite, starea de faliment;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

e)să înştiinţeze ANCPI despre înfiinţarea sediilor secundare;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

f)să refacă lucrările de specialitate executate, la solicitarea OCPI, în termenul stabilit;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

g)să execute lucrări de specialitate cu aviz de execuţie şi pe bază de documente şi date provenite din surse autorizate;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

h)să nu aducă atingere probităţii şi prestigiului profesional;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

i)să nu refuze repetat şi nejustificat executarea lucrărilor de specialitate şi să nu condiţioneze încheierea convenţiilor pentru executarea lucrărilor de specialitate prin stipularea unor clauze inechitabile;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

j)să asigure prezenţa persoanei fizice autorizate angajate la convocarea OCPI sau a unui reprezentant al firmei, în cazul în care cel care a executat lucrarea de specialitate nu se poate prezenta;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

k)să deţină certificat metrologic valabil pentru aparatura de măsurat utilizată, indiferent dacă este în proprietate sau închiriată, şi licenţă pentru sistemul de programe pentru computere şi procedurile de aplicare a lor furnizate odată cu computerul sau ulterior;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

l)să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de specialitate realizate/refuzate şi un registru de evidenţă a lucrărilor verificate, după caz, conform anexei nr. 7.

CAPITOLUL IV: Răspunderea juridică şi sancţionarea persoanelor fizice şi juridice autorizate

Art. 39

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Persoanele fizice şi juridice autorizate răspund civil, disciplinar, penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor ce le revin, conform prezentului regulament şi legilor în vigoare.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Răspunderea disciplinară a persoanei fizice sau juridice autorizate nu exclude celelalte forme de răspundere juridică.

(3)Răspunderea disciplinară a persoanelor fizice sau juridice autorizate poate fi angajată în următoarele cazuri:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)nerespectarea dispoziţiilor legale, a metodologiilor, a normelor tehnice, a regulamentelor şi a instrucţiunilor elaborate sau avizate de ANCPI;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)executarea lucrărilor de specialitate fără aviz de execuţie sau pe bază de documente şi date provenite din surse neautorizate;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

c)refuzul nejustificat de a executa lucrări de specialitate şi/sau condiţionarea încheierii convenţiilor de stipularea unor clauze inechitabile;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #d)condiţionarea încheierii convenţiilor cu beneficiarii lucrărilor de specialitate prin clauze care stipulează prestaţii suplimentare, care nu au legătură cu obiectul acestora sau care, deşi au legătură, în alte condiţii, nu ar fi solicitate de beneficiar;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

e)perceperea unor onorarii care depăşesc onorariile stabilite în condiţiile Legii nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

f)săvârşirea oricăror fapte de natură să aducă atingere onoarei, probităţii şi prestigiului profesional;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

g)neînregistrarea lucrărilor de specialitate/a solicitărilor în registrul de evidenţă a lucrărilor realizate/refuzate.

Art. 40

(1)Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanele fizice şi juridice sunt:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)avertisment;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)amendă de la 50 lei la 1.000 lei inclusiv;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

c)suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadă de la o lună la 3 luni;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

d)retragerea certificatului de autorizare.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Punerea în aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor prezentului regulament, precum şi altor prevederi legale în materie.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(3)Suma provenită din amenzile prevăzute la alin. (1) lit. b) se face venit la bugetul de stat/bugetul local, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 41

Persoanele fizice şi juridice autorizate sunt sancţionate cu avertisment în cazul primei abateri, în situaţia în care nu se aplică sancţiunea suspendării sau a retragerii certificatului de autorizare.

Art. 42

(1)Persoana fizică autorizată este sancţionată cu amendă de la 50 lei la 500 lei inclusiv, în următoarele cazuri:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)după primul avertisment;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)pentru neîndeplinirea oricărei obligaţii prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), d), g), j), l), m) şi n).

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Persoana fizică autorizată este sancţionată cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei inclusiv, după aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) sau pentru încălcări ale oricăror obligaţii prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c), e), h), k) şi o).

Art. 43

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Persoana juridică autorizată este sancţionată cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei inclusiv, în funcţie de gravitatea faptei, pentru:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 39;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)încălcarea continuă a prevederilor prezentului regulament şi ale legilor în vigoare, ulterior aplicării sancţiunii cu avertisment.

Art. 44

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Plata amenzilor care se cuvin bugetului de stat se face la CEC BANK – S.A. ori la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la CEC BANK – S.A. sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale.

Art. 45

(1)Dreptul persoanelor fizice sau juridice de a realiza lucrări de specialitate se suspendă în următoarele cazuri:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)când împotriva persoanei fizice sau juridice autorizate s-a dispus sancţiunea disciplinară de suspendare a dreptului de a realiza lucrări de specialitate, pe o perioadă de la o lună la 3 luni;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)în caz de pierdere sau distrugere a certificatului de autorizare şi/sau a ştampilei, până la refacerea acestora;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #c)în caz de incapacitate temporară de muncă, constatată în condiţiile legii, pe durata existenţei acesteia;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

d)pe o perioadă de o lună, în caz de neplată a amenzii, după 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal de constatare;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

e)pe o perioadă de la o lună la 3 luni, în cazul neprezentării nemotivate la convocarea OCPI;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

f)pe o perioadă de o lună de la data constatării, în cazul nerespectării prevederilor art. 39 alin. (3) lit. d);

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

g)pe o perioadă de 3 luni de la data constatării, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. o).

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Suspendarea durează până la încetarea cauzei care a determinat-o.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(3)Prevederile alin. (1) lit. e) se aplică şi persoanelor juridice autorizate, care au angajate persoane fizice sancţionate pentru lucrările de specialitate executate în numele persoanei juridice autorizate.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(4)La identificarea unor modificări efectuate de persoana fizică sau juridică autorizată în documentele recepţionate de OCPI/ANCPI, ulterior recepţiei, se aplică sancţiunea suspendării certificatului pe o perioadă de 3 luni, indiferent de data constatării faptei.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(5)Întocmirea documentaţiilor fără executarea măsurătorilor la teren se sancţionează cu suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadă de 3 luni, indiferent de data constatării faptei.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(6)În cazul executării lucrărilor de specialitate fără încheierea convenţiei de prestări de servicii se aplică sancţiunea suspendării certificatului de autorizare pe o perioadă de o lună, indiferent de data constatării faptei.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(7)În cazul neprezentării, fără motiv, la convocarea OCPI în legătură cu lucrările executate, OCPI aplică sancţiunea suspendării certificatului pe o perioadă de la o lună la 3 luni.

Art. 46

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Răspunderea disciplinară a persoanelor juridice autorizate este angajată pentru faptele proprii, precum şi pentru actele săvârşite de persoanele fizice autorizate angajate.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Pentru faptele proprii persoana juridică autorizată răspunde prin reprezentanţii săi legali.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(3)La constatarea condiţiilor de suspendare, ANCPI anunţă în scris persoana juridică autorizată despre suspendarea certificatului de autorizare.

Art. 47

(1)Dreptul de a realiza lucrări de specialitate se retrage în următoarele cazuri:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #a)când împotriva persoanei autorizate se dispune sancţiunea disciplinară de retragere a certificatului de autorizare;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)când se constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru a treia suspendare a dreptului de a realiza lucrări de specialitate în ultimii 3 ani;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #c)când persoana autorizată execută lucrări de specialitate pentru categoriile de lucrări pentru care nu este autorizată sau în perioada în care autorizarea este suspendată.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Persoanele ale căror certificate de autorizare sunt retrase pot solicita o nouă autorizare după 3 ani de la data retragerii acestora.

Art. 48

(1)Certificatul de autorizare îşi încetează valabilitatea în următoarele cazuri:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

a)la cererea persoanei autorizate;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

b)în cazul depăşirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare sau a termenului de înaintare a specimenului de ştampilă, prevăzute în prezentul regulament;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

c)la decesul sau la declararea judecătorească a morţii;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

d)când persoana autorizată este condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă în legătură cu activitatea sa;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

e)în cazul punerii sub interdicţie a persoanei autorizate prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #f)în cazul încetării calităţii de persoană juridică.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Certificatul de autorizare în categoria E este valabil pe perioada în care persoana fizică este angajată, în baza unui contract de muncă/raport de serviciu, de către unitatea administrativ-teritorială.

Art. 49

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Abaterile disciplinare săvârşite de persoanele fizice şi juridice autorizate se constată de către persoanele împuternicite prin ordin al directorului general al ANCPI sau al directorului OCPI, după caz, care întocmesc un proces-verbal de constatare, conform anexei nr. 12.

Art. 50

(1)Aplicarea sancţiunilor disciplinare se face astfel:

a)amenda şi avertismentul se aplică prin procesul-verbal de constatare a abaterii disciplinare încheiat de către persoanele împuternicite;

b)suspendarea dreptului de realizare a lucrărilor de specialitate se aplică la propunerea persoanelor împuternicite care au constatat abaterea, avizată de inginerul-şef al OCPI/directorul Direcţiei de cadastru, prin decizie a directorului OCPI sau prin ordin al directorului general al ANCPI, după caz.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Sancţiunea se aplică de OCPI în cazul în care abaterea disciplinară se realizează pe raza teritorială de competenţă a acestuia, indiferent de emitentul certificatului de autorizare.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(3)Retragerea certificatului de autorizare se face la propunerea directorului OCPI prin ordin al directorului general al ANCPI.

Art. 51

Împotriva ordinului sau a deciziei de sancţionare partea nemulţumită poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

Art. 52

Pe durata suspendării dreptului de executare a lucrărilor de specialitate sau a retragerii certificatului de autorizare persoanele fizice şi juridice autorizate nu au dreptul să facă uz de certificatul de autorizare şi de ştampilă, acordate de ANCPI, respectiv de OCPI. Încălcarea prevederilor acestui articol constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale

Art. 53

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Remunerarea membrilor comisiei de autorizare se va face potrivit legii.

Art. 54

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Persoanele fizice şi juridice autorizate sunt obligate să anunţe ANCPI/OCPI degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de autorizare ori a ştampilei în termen de 7 zile de la constatare.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)ANCPI/OCPI eliberează un duplicat al certificatului de autorizare respectiv, cu un număr nou de serie, la solicitarea scrisă, prezentată de persoana în cauză. Solicitarea este însoţită de un exemplar al ziarului în care s-a publicat declaraţia de nulitate şi de chitanţa pentru plata tarifului. În cazul confecţionării unei noi ştampile se înregistrează specimenul respectiv.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #(

(3)Geodezii cu drept de semnătură, autorizaţi prin Ordinul Geodezilor din România, sunt autorizaţi de drept şi sunt obligaţi ca în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament să obţină certificatul de autorizare şi ştampila, în categoriile prevăzute de prezentul regulament, cu plata tarifelor legale.

(4)Persoanele fizice autorizate de ANCPI/OCPI anterior anului 2007, în temeiul Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 538/2001*), cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligate ca în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament să îşi reînnoiască certificatul de autorizare şi ştampila, prin depunerea unui nou dosar de autorizare care să conţină certificatul vechi şi ştampila, cu plata tarifelor legale, fără reexaminare.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #___

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #*) Abrogat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 81/2010 privind abrogarea unor acte normative.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(5)Geodezii cu drept de semnătură şi persoanele fizice autorizate care nu se conformează prevederilor alin. (3) şi (4) nu pot depune lucrări spre avizare la ANCPI/OCPI după expirarea termenului.

Art. 55

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Răspunderea pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezentul regulament revine ANCPI/OCPI.

Art. 56

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

În cazul în care persoana fizică sau juridică solicită reexaminarea în vederea autorizării se achită o nouă taxă de autorizare.

Art. 57

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Modelele de ştampilă pentru persoanele fizice şi juridice autorizate sunt prezentate în anexa nr. 6.

Art. 58

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)Documentaţiile întocmite de persoanele juridice autorizate sunt ştampilate de către persoana fizică autorizată care execută/verifică lucrarea şi de către persoana juridică autorizată.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)Documentaţiile întocmite de persoanele fizice având categoria E sunt ştampilate de acestea şi de instituţia la care sunt angajate şi în numele căreia execută lucrarea.

Art. 59

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Tabelul persoanelor fizice şi juridice autorizate se afişează pe pagina de internet a ANCPI şi se actualizează permanent.

Art. 60

OCPI ţin evidenţa persoanelor fizice autorizate din categoriile B, C, E şi o comunică ANCPI.

Art. 61

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(1)ANCPI construieşte o platformă electronică prin intermediul căreia se face schimbul de informaţii privind lista persoanelor fizice şi juridice autorizate pentru executarea lucrărilor de specialitate de pe teritoriul României şi cea a celor stabiliţi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene care prestează servicii pe teritoriul României, procedurile de autorizare şi măsurile disciplinare definitive dispuse.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

(2)ANCPI cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, SIPI, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea asigurării controlului prestatorilor de servicii şi al serviciilor pe care aceştia le prestează.

Art. 62

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Taxa de autorizare se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. Taxa de autorizare se achită de solicitant odată cu depunerea dosarului de autorizare sau reautorizare.

Art. 63

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul regulament.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #-****-

ANEXA Nr. 1: Condiţii minime de autorizare pentru persoane fizice

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #SUL – studii universitare de licenţă

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #SSSD – studii superioare de scurtă durată

ANEXA Nr. 2:

(1)Model de cerere pentru autorizarea persoanelor fizice

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Către ANCPI/OCPI …………..

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Domnule/Doamnă preşedinte al/a comisiei de autorizare,

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………., născut/născută în localitatea ………………………, judeţul …………………………, având cetăţenia ……………………….., domiciliat/domiciliată în localitatea ……………………….,str. …………………….. nr. …., bl. …, sc. …, et. …., ap. ….., sectorul/judeţul …………………….., telefon …………………………,e-mail ……………………., cod numeric personal*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|, posesor/posesoare al/a diplomei de inginer/subinginer/tehnician, seria/nr. ……………………….., promoţia ……………….., eliberată de ………………….. din ……..,solicit autorizarea în categoria de lucrări A/B/C/D.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #În susţinerea cererii anexez următoarele:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #1.curriculum vitae;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #2.lista de lucrări de specialitate realizate şi a celor la care am participat (denumirea lucrării, amplasament, tipuri de lucrări de specialitate realizate etc.);

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #3.copii ale actelor de studii/specializări;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #4.copia carnetului de muncă, vizat;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #5.certificat de cazier judiciar, original;

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #6.certificat de cazier fiscal, original;

7.chitanţă taxă autorizare, copie.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Semnătura …………………………….

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Data ……………………………………..

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #___

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #*) Sau echivalent.

(2)Model de cerere-tip pentru solicitarea autorizării persoanelor juridice

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Către ANCPI

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Domnule/Doamnă preşedinte al/a comisiei de autorizare,

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #…………. (denumirea persoanei juridice) ………………………………………………………………, societate comercială înmatriculată în *) ………………………………….,CUI**) ………………………………….., cu sediul în localitatea ………………………………………………, str. …………. nr. ……., bl. ……., sc. ……,et. ……., ap. ….., sectorul/judeţul ……………………., telefon ……………………….., fax ………………….., reprezentată prin …………………… în calitate de …………………………….., solicit autorizarea ca persoană juridică pentru a realiza şi verifica lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei în clasa:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #I |_| /II |_| /III |_|, conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #În susţinerea cererii anexez următoarele: ……………………………………………………………………………………………………………

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Semnătura …………………………….

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Data ……………………………………..

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #___

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #*) Se menţionează statul în care a fost înfiinţată societatea.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #**) Sau echivalent.

ANEXA Nr. 3:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Cyrriculum vitae Informaţi personale Nume/ Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(- tăţi) Data naşteri Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi formare Perioada Calificarea/ diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) (model european)         Mobil
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba                    
Limba                    
Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competente şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Anexe  

ANEXA Nr. 4:

(1)_

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Data …………………………

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare procedând la examinarea candidaţilor/analiza dosarelor, decide:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Categoria solicitată Nota la proba scrisă Nota la interviu/ Nota la proba practică Nota finală Admis/Respins
             
             
             
             
             
             

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Prenumele şi numele preşedintelui comisiei de autorizare ………………………..

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Semnătura …………………………

(2)_

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Data ….

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane juridice

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare procedând la analiza dosarelor, decide:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Nr. crt. Denumirea persoanei juridice Clasa solicitată Clasa acordată
       
       
       
       
       
       

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Prenumele şi numele preşedintelui comisiei de autorizare ………………………..

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Semnătura …………………………

ANEXA Nr. 5:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Ministerul Administraţiei şi Internelor Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Certificat de autorizare seria ……..nr. Domnul/Doamna ……………….. Sediul: localitatea ………………………. judeţul …………………………. str. ……………………………..
nr. …… bl. …. sc. …. et. .ap. ….
telefon. ………………
CNP*……………………………………….
este autorizat(ă) să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei din categoria ………. Primit de ………………….
Data …………………………..
Act de identitate …………..
Seria. …..
Nr. ………………..,
Eliberat ………………./data ……….*sau echivalent Secretarul
Comisiei de autorizare
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Certificat de autorizare Seria … Nr. …/data ……. Domnul/Doamna ………………………………………………, CNP*……………………,cu sediul/biroul în …………. este autorizat(ă) să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei în categoria …….
Director General ANCPI/ Director OCPI judeţul Preşedinte Comisie de Autorizare

ANEXA Nr. 6:

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

ANEXA Nr. 7:

(1)_

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Prenumele şi numele/denumirea persoanei fizice/juridice autorizate ……………

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Certificat de autorizare nr. ….. din ….. pentru categoria de lucrări ……

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Registru de evidenţă a lucrărilor realizate/refuzate

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Nr. crt. Lucrare acceptată/respinsă*) Nr. de înregistrare la OCPI/ANCPI Tipul lucrării Contract de servicii
(nr. şi dată)
Recepţionate/ Respinse de OCPI/ANCPI Observaţii**)
             
             
             

(2)_

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Prenumele şi numele/denumirea persoanei fizice/juridice autorizate ……………

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Certificat de autorizare nr. ….. din….. pentru categoria de lucrări ……..

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #Registru de evidenţă a lucrărilor verificate***)

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #

Nr. crt. Numele/Denumirea executantului Nr. de înregistrare în registrul executantului Tipul lucrării Contract de servicii
(nr. şi dată)
Data verificării Calificativ acordat (Admis/Respins)
             
             
             

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #*) Nr. crt. al lucrării respinse se va trece şi pe adresa de motivare a refuzului.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #**) Persoanele juridice vor trece prenumele şi numele persoanei fizice care a răspuns de lucrare, prin aplicarea ştampilei.

D:\Fisiere pentru BackUp\LEGISLATIE CADASTRU\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp68586\00130867.HTML – #***) Se va completa numai de persoanele autorizate care au dreptul să execute verificarea lucrărilor.

ANEXA Nr. 8: Condiţii minime de autorizare pentru persoane juridice

Clasa de autorizare Număr de persoane fizice autorizate (PFA) angajate cu normă întreagă Dotare
I 5 PFA, din care minimum 1 PFA categoria D 2 staţii totale*) 1 receptor GPS (L1.L2)*) 3 calculatoare PC 3 imprimante 1 plotter A0 2 scanere licenţă soft de prelucrare măsurători 2 autoturisme sediu
II 3 PFA, din care minimum 1 PFA categoria A 2 staţii totale 1 receptor GPS 2 calculatoare PC 2 imprimante 1 plotter 1 scanner licenţă soft de prelucrare măsurători 1 autoturism sediu
III 1 PFA de categoria A, B sau D 1 staţie totală 1 calculator PC 1 imprimantă 1 scanner 1 licenţă soft de prelucrare măsurători 1 autoturism sediu-punct de lucru
S Minimum o persoană autorizată în categoria de lucrări pe care le execută Să aibă un compartiment funcţional de cadastru 2 staţii totale 2 receptoare GPS 4 calculatoare PC 2 imprimante 1 plotter 2 scanere 2 licenţe soft de prelucrare măsurători 1 autoturism sediu

*) Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de fotogrammetrie pot să deţină în locul staţiilor totale sau al receptoarelor GPS aparatură de prelucrare fotogrammetrică.

ANEXA Nr. 9: LISTA documentelor depuse la ANCPI în vederea autorizării persoanelor juridice

1.Copii de pe documentele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea persoanei juridice:

1.1.certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

1.2.actul constitutiv al persoanei juridice;

1.3.statutul societăţii comerciale;

1.4.codul fiscal;

1.5.certificat de cazier fiscal.

2.Copii ale documentelor reprezentantului legal, administratorului sau asociatului autorizat şi ale angajaţilor permanenţi autorizaţi ca persoane fizice pentru domeniul în care solicită autorizarea (carte de muncă, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, autorizaţia persoanei fizice angajate la firmă).


https://toposferic.ro/index.php/cadastru-carte-funciara-intabulare/