•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Cod deontologic al persoanelor autorizate

ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 14 la regulament) ARTICOLUL 1 Regulament introducere Prezentul cod deontologic stabileste normele de conduita ce le revin persoanelor autorizate. Persoanele autorizate au obligatia sa respecte prezentul cod deontologic oriunde isi desfasoara activitatea, indiferent de statutul lor profesional. ARTICOLUL 2 Principii generale ale regulamentului(1) Persoanele fizice/juridice autorizate vor respecta și vor […]

Read More »

Posesia | Codul Civil

Codul Civil din 2009 Despre bunuri – TITLUL VIII Posesia CAPITOLUL I Dispoziții Art. 916. – (1) Posesia este exercitarea în fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unui bun de către persoana care îl stăpânește și care se comportă ca un proprietar. (2) Dispozițiile prezentului titlu se aplică, în mod corespunzător, și în privința posesorului care se comportă […]

Read More »

Ordinul nr. 3442/2019

Privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014. Având în vedere dispozițiile art. 4 lit. a) și c), art. 20 și art. 24 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și […]

Read More »

Terenuri

Fondul Funciar- Legea nr. 18 din 19 februarie 1991*)- Republicare CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Art. 2 In functie de destinatie, terenurile sunt: a)terenuri cu […]

Read More »

Cadastru sistematic

Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară Art. 10 (1)Funcţia tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziţiei limitelor dintre imobilele învecinate. Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinate. (2)Documentaţiile cadastrale determină suprafaţa terenurilor şi construcţiilor, rezultată din măsurători. (3)În […]

Read More »

Organizarea activităţii de cadastru

Art. 4 Agenţia Naţională are următoarele atribuţii principale: a)coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări; b)controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări; c)elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de specialitate compatibile cu […]

Read More »

Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1)Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. Scopul acestui sistem este: a)determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile; b)asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, […]

Read More »

Cuprinsul Cartii Funciare

ART 9 (1)Cuprinsul părţilor cărţii funciare este prevăzut la art. 23 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată. (2)Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a şi a III-a a cărţii funciare, se vor indica: a)numărul curent al operaţiunii înscrise; b)înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea; c)indicarea tipului de înscriere; d)observaţii, […]

Read More »

Persoanelor fizice şi juridice autorizate

Autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române(CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1)Prezentul regulament stabileşte cadrul legal pentru autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate. (2)În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)persoană fizică – cetăţean […]

Read More »

LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996 Legea locuinţei

Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor are la bază următoarele principii: Accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un drept al fiecărui cetăţean. Realizarea locuinţelor constituie un obiectiv major, de interes naţional, pe termen lung, al administraţiei publice centrale şi locale. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Prezenta lege reglementează […]

Read More »