•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Terenuri

Fondul Funciar- Legea nr. 18 din 19 februarie 1991*)- Republicare CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României. Art. 2 În funcţie de destinaţie, terenurile sunt: a)terenuri cu […]

Read More »

Cadastru sistematic

Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară Art. 10 (1)Funcţia tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziţiei limitelor dintre imobilele învecinate. Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinate. (2)Documentaţiile cadastrale determină suprafaţa terenurilor şi construcţiilor, rezultată din măsurători. (3)În […]

Read More »

Organizarea activităţii de cadastru

Art. 4 Agenţia Naţională are următoarele atribuţii principale: a)coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări; b)controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări; c)elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de specialitate compatibile cu […]

Read More »

Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1)Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. Scopul acestui sistem este: a)determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile; b)asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, […]

Read More »

Cuprinsul Cartii Funciare

ART 9 (1)Cuprinsul părţilor cărţii funciare este prevăzut la art. 23 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată. (2)Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a şi a III-a a cărţii funciare, se vor indica: a)numărul curent al operaţiunii înscrise; b)înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea; c)indicarea tipului de înscriere; d)observaţii, […]

Read More »

Persoanelor fizice şi juridice autorizate

Autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române(CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1)Prezentul regulament stabileşte cadrul legal pentru autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate. (2)În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)persoană fizică – cetăţean […]

Read More »

LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996 Legea locuinţei

Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor are la bază următoarele principii: Accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un drept al fiecărui cetăţean. Realizarea locuinţelor constituie un obiectiv major, de interes naţional, pe termen lung, al administraţiei publice centrale şi locale. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Prezenta lege reglementează […]

Read More »

Amenajarea teritoriului şi urbanismul

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Având în vedere, pe de o parte, necesitatea asigurării condiţiilor legislative şi instituţionale pentru asigurarea dezvoltării durabile, coerente şi integrate a teritoriului […]

Read More »

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 Teritoriul României constituie spaţiul necesar procesului de dezvoltare durabila şi este parte a avutiei naţionale de care beneficiază toţi cetăţenii tarii. Articolul 2 (1) Gestionarea spatiala a teritoriului tarii constituie o activitate obligatorie, continua şi de perspectiva, desfăşurată în interesul colectivităţilor care îl folosesc, în […]

Read More »

Ordinul 16 ANCPI tarife

Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate În vigoare de la 04 februarie 2019 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 10 ianuarie 2019. Formă aplicabilă la 04 februarie 2019. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6), (62) […]

Read More »