•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Topografie

Topografie Bucuresti Ilfov

Planurile topografice

* stau la baza întocmirii panurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu; planurile topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire şi de desfiinţare, precum si a
planurile şi hărţile analogice sau digitale; documentaţiile topografice, întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările şi completările ulterioare; *planul de amplasament si delimitare al expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru, la solicitarea instanţelor de judecată.

Servicii oferite in domeniul masuratorilor topografice:
– realizarea planurilor de situatie 2D si 3D;
– executarea proiectelor diverselor investitii (constructii civile si industriale, drumuri si poduri, cai ferate, canalizari, ape, electrice, etc.);
– obtinerea Certificatelor de Urbanism si planurilor topografice necesare proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C.);
– calculul volumelor;
– realizarea profilelor transversale si longitudinale;
*Trasari constructii civile si industriale, drumuri si poduri;
*Aviz tehnic pentru orice tip de lucrare;
*Asistenta tehnica pe santiere de orice tip.

Documentațiile topografice


Dispoziții generale privind avizul de începere a lucrărilor și recepția lucrărilor de specialitate conform Regulament 700 ANCPI. Prin aviz şi recepţie a lucrărilor de specialitate, Agenţia Naţională/oficiile teritoriale verifică modul realizării lucrărilor de specialitate de către persoanele autorizate şi respectarea prevederilor legale în vigoare.
Pentru lucrările care se desfășoară pe teritoriul unui singur judeţ avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate, numit în continuare aviz, şi recepţia se solicită și se realizează de oficiul teritorial.
Pentru lucrările de specialitate care se desfășoară pe teritoriul mai multor judeţe, respectiv pentru lucrări de fotogrammetrie sau de realizare de modele de geoid/ cvasigeoid avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate şi recepţia se solicită și se realizează de Agenţia Naţională/CNC.
Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie şi aerofotografiere, sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenţia Naţională, înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică, sub sancţiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor, respectiv a respingerii cererii de receptie, conform prevederilor art. 9 alin  (14) din Lege.
Avizul de începere a lucrării, reprezintă documentul emis de Agenţia Naţională sau oficiul teritorial, după caz, prin care se permite începerea şi desfăşurarea lucrărilor de specialitate într-o anumită zonă, denumită suprafaţă de desfăşurare a lucrării şi într-un anumit interval de timp, denumit termen de execuţie.
 Avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate se solicită oficiului teritorial, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur judeţ, sau Agenţiei Naţionale/CNC, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judeţe.
Avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate, numit în continuare aviz, se emite pentru lucrări de măsurători terestre, cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie pentru suprafețe ce depășesc 100 ha precum şi pentru toate lucrările de PUG, PUZ, indiferent de suprafaţă.
Avizul se solicită de către executantul lucrării de specialitate.
Cererea pentru solicitarea avizului se depune cu cel mult trei luni înaintea începerii lucrărilor și va fi însoţită de un exemplar al documentaţiei prin care se solicită avizul.
Avizul se redactează în două exemplare şi se semnează de către inspector/consilier ANCPI şi de către inginerul şef/directorul direcţiei de specialitate din Agenţia Naţională.
Avizul este valabil până la expirarea termenului de execuţie a lucrării de specialitate pentru care a fost acordat. În cazul în care se constată lipsa unor elemente din documentaţia depusă se emite notă de completare. În această situaţie, termenul de soluţionare a cererii se va recalcula corespunzător, de la data depunerii completărilor.
Avizul transmis solicitantului include specificarea datelor şi a documentelor care pot fi utilizate şi valorificate, precum şi a normelor, a instrucţiunilor şi a metodologiilor ce urmează să fie respectate în execuţia lucrării de specialitate.
În aviz se precizează cerinţele tehnice impuse pentru categoriile de lucrări de specialitate respective, precum şi datele geodezice, cartografice şi cadastrale care sunt puse la dispoziţia emitentului avizului la încheierea lucrării. De asemenea, în aviz se nominalizează punctele din Reţeaua Naţională de Triangulaţie şi de Nivelment care sunt incluse în suprafaţa de desfăşurare a lucrării.
În cazul avizelor pentru realizarea suportului topografic al planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu este obligatoriu sa utilizeze limitele unităților administrativ teritoriale deținute de oficiile teritoriale, limitele imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară şi ale planurilor parcelare, recepţionate de către oficiul teritorial.
În cazul în care termenul de execuţie a lucrării specificat iniţial în aviz nu poate fi respectat, se procedează astfel:
a) dacă termenul de execuţie nu a fost depăşit, se poate solicita prelungirea avizului o singură dată pentru o perioadă de maximum 12 luni, situaţie în care nu este necesară achitarea unui nou tarif pentru avizul de execuţie. În acest caz prelungirea presupune aplicarea unei parafe şi a semnăturilor pe vechiul aviz iar în cazul în care avizul iniţial s-a pierdut, se poate elibera o copie conform cu originalul după avizul existent şi aplicarea semnăturilor şi parafelor pentru prelungire pe copia conform cu originalul existent în arhivă;
b) dacă termenul de execuţie a fost depăşit sau este necesară o prelungire a acestuia cu mai mult de 12 luni, se solicită un nou aviz, cu achitarea tarifului corespunzător.
Lucrările şi documentaţiile de specialitate contractate de Agenţia Naţională sau de unităţile subordonate acesteia nu necesită solicitarea avizului.